دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سید حسن موسوی چلک


  یکی از حوزه‌هایی که امنیت اجتماعی جامعه را تهدید می‌‌‌‌‌‌‌‌کند حوزه‌های مربوط به جرائم و آسیب‌های اجتماعی است. تحلیل وضعیت جرائم نشان دهنده چند نکته است. نخست اینکه معمولا در جاهایی که نظارت و کنترل اجتماعی کمتر است احتمال وقوع جرائم افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در محیط‌های بزرگ همچون کلانشهرها به دلیل اینکه روابط افراد مانند شهرهای کوچک نیست و افراد نسبت به هم شناخت کمتری دارند، از سوی دیگر فضاهای بی‌دفاع شهری در کلانشهرها بیشتر و نظارت خانواده‌ها بر فرزندانشان ضعیف‌تر است طبیعتا، احتمال وقوع جرائم در کلانشهرها نسبت به بقیه نقاط کشور بیشتر است. علاوه بر این ویژگی‌های کلی کلانشهرها، در تهران چند ویژگی خاص نیز وجود دارد. جمعیت بالایی در تهران زندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و آمار بالای سکونتگاه‌های غیررسمی شرایط را برای انجام جرائم در این شهر تسهیل کرده است. علاوه بر این، بزرگی شهر تهران، نظارت رسمی و غیررسمی را کمتر کرده و این موضوع باعث شده تا مجرمان بیشتری اقدام به ارتکاب جرم کرده و بتوانند به راحتی پنهان شوند. از این روست که مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم آمار جرائم در تهران نسبت به سایر شهرهای کشور بیشتر است. نکته دیگر در رابطه با جرائم، سن ارتکاب آن است که طبق آمار معمولا در سنین جوانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. به طور کلی در رابطه با این موضوع باید گفت ویژگی افرادی که در این سنین هستند این گونه ایجاب می‌‌‌‌‌‌‌‌کند و جوانان به اقتضای سنی که دارند نسبت به سایر اقشار جامعه بیشتر رفتارهای خارج از عرف و قوانین از خود بروز می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. به بیان دیگر ابراز وجودکردن وجه قالب این سنین است. ضمن اینکه افراد 17 تا 25 سال بیشتر در شرایط بیکاری قرار دارند و این موضوع می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند دلیل مهمی برای سوق‌دادن آنها به ارتکاب جرم باشد. همچنین، اغلب مهاجرت‌های مجردی به بهانه کار و تحصیل هم در این سنین اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و این موضوع آمار جرم و جنایت در این سنین را افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چنانکه باید متوجه باشیم بسیاری از اراذل و اوباش تهران عموما بومی این شهر نیستند و افرادی هستند که از شهرهای دیگر به تهران مهاجرت کرده‌اند. در هر حال آمار بالای جرم در کلانشهرها و ارتکاب جرم در سنین جوانی و نوجوانی هیچ یک خارج از عرف نیست اما مسئولان و متولیان امر باید در این حوزه رویکرد علمی داشته باشند چراکه رویکرد سلبی صرف در این زمینه هیچ‌گاه نمی‌تواند جرائم را به‌صورت بلندمدت در کشور کاهش دهد. بنابراین بهترین راه این است که رویکردهای اجتماعی در این حوزه تقویت شود. البته این رویکرد نافی اهمیت به کارگیری رویکردهای قضایی نیست. بدون‌شک تحلیل و بررسی عوامل تاثیرگذار در جرم و پیامدهای آن با حضور متخصصان رشته‌های مختلف و همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند اثرگذار باشد. در این مورد لازم است با استفاده از تجارب جهانی و رویکرد بومی بتوانیم جرائم را در بلندمدت کنترل کنیم.

سیدحسن موسوی‌چلک* 

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع:روزنامه آرمان/7/7/1393

 

نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/07/7


 ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺷﮏ

ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﻧﮓ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ داﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪزﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﮔﺎھﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. در واﻗﻊ ھﺮ اﻧﺪازه روی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، درﻣﺎن، ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و حمایتاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ اﻧﺪازه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر، ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی وﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﺑﺤﺚ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﯽ از ﻣﻨﮑﺮ آﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ازآﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﺎت داد ﺑﻠﮑﻪ ھﺸﺪار و ﯾﺎدآوری ھﺎی ﺑﻤﻮﻗﻊ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮑﺴﻮ آﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪو ﭘﯿﺶ از آن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻢ از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻨﯽ و ھﻢ از درﯾﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﺳﻮق داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف و درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ و او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.

ﻣﻌﺘﻘﺪم اﮔﺮ ﻣﺮدم در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦآﺳﯿﺐ ھﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد، اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻤﯽ دارﻧﺪ.اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﯾﻌﻨﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮب. در واﻗﻊ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ھﻤﺎن داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون آﺳﯿﺐاﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺮوف راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ

ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ «ﻣﺮگ ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ» ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ. زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی اﺳﺖ.ﺷﺮط اول اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﯽ از ﻣﻨﮑﺮ، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﺴﺎﺋﻞ و ارزش ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ داد و ازﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮه ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﺑﯿﻦرﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺣﻮزه آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض آنﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﻘﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا دود آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ھﻤﻪ ﻣﯽ رود و ﮐﺴﯽ از آن ﻣﺼﻮن ﻧﺨﻮاھﺪﺑﻮد.

ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﭼﻠﮏ

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان

 منبع:روزنامه ایران مورخ 5/7/1393

نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/07/6

تا هستم ای رفیق، ندانی که کیستم!!!!

یکی از نکاتی که در بسیاری از اوقات که کسیفوت می کند به کرات از اطرافیان می شنویم و حتی ممکن خود ما هم به آن اشاره کنیم این است که :این دنیا برای کسی وفا نکرد، این_مرگ)شتری که در خونه همه می خوابه، ...

مداحان هم باانتخاب اشعارمتعدد می خواهند به این نکته اشاره کنند که حال که دنیا برای کسی وفا نمی کند بیاییم تا از حال هم با خبرباشیم.اشعار مناسبی را هم انتخاب می کنند از قبیل:

بیا تا قدر همدیگر بدانیم

که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

چو برگورم بخواهی بوسه دادن

رخم را بوسه ده، کاکنون همانیم

و اشعار زیبای دیگر.

اما چه می شود که هنوز چند قدمی از مسجد دور نشدیم دوباره بر می گردیم به اصطلاح: سر خونه اول.

دوباره مال دنیا و منصب دنیایی موجب می شود که زیر پای هم را خالی کنیم، بد هم را بگوییم، با کبر و غرور و نخوت با هم برخورد کنیم، در را به روی هم می بندیم، ازحال همدیگر خبر نمی گیریم، از آزار دیگران لذت می بریم و ....

بیایم تا دیر نشده به فکر اطرافیان هم باشیم تا مصداق این شعر«شهریار» نشویم و نگوییم:

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم

روزی سراغ وقت من آئی که نیستم

در آستان مرگ که زندان زندگیست

تهمت به خویشتن نتوان زد که زیستم

پیداست از گلاب سرشکم که من چو گل

یک روز خنده کردم و عمری گریستم

طی شد دو بیست سالم و انگار کن دویست

چون بخت و کام نیست چه سود از دویستم

گوهرشناس نیست در این شهر شهریار

من در صف خزف چه بگویم که چیستم.

 

 

 

 

نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/07/5

    یکی از نهادهای اجتماعی هر جامعه نهاد آموزش وپرورش است که مسئولیت مهمی در تربیت کودکان، نوجوانان وجوانان برعهده دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش وپرورش به عنوان عاملی مؤثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد و تسهیل مسیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال، اهمیت این نهاد اجتماعی را بیش ازبیش نشان می دهد. نقش راهنمایی در آموزش وپرورش افراد به حدی است که عده ای از صاحبنظران آن را به نوعی تعلیم و تربیت قلمداد کرده اند و برخی نیز راهنمایی و مشاوره را تسهیل کننده جریان تعلیم و تربیت می دانند. از سوی دیگر، یکی از نیازهای هر جامعه ای تربیت نیروی انسانی خلاق، موثر، مسئولیت پذیر، با نشاط و سالم است. طبیعتا تحقق این هدف منوط به بهره گیری از ظرفیت های مختلف در تمامی محیط ها اعم از اجتماعی، خانوادگی و... است. یکی از مهمترین محیط های اجتماعی که افراد در دوران رشد خودشان با آن سر و کار دارند، محیط مدرسه است که هرگونه سرمایه گذاری روی نیروی انسانی در این محیط می تواند به خوبی صورت بگیرد. شاید به همین دلیل است که می بینیم از سیاست های کلی تحول در نظام آموزشی که توسط  مقام معظم رهبری ابلاغ می شود، آموزش مهارت های اجتماعی و سبک زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است که همواره بر آن تاکید و تصریح می شود. علاوه بر این، با توجه به حضور سه گروه در محیط مدرسه اعم از دانش آموزان، والدین آنها و اولیای مدرسه به نظر می رسد، آموزش در این محیط می تواند بستر مناسبی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی و روانی در هر جامعه ای باشد اما، متاسفانه در آموزش وپرورش ما از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است گرچه، مراکز آموزشی کشور بخشی تحت عنوان مشاوره دارند اما، به نظر می رسد این بخش ها تنها از نظر فیزیکی بخش مشاوره هستند و آن گونه که باید کارایی لازم را نداشته و نقش موثری را در مشکلات ایفا نمی کنند. از این رو، به نظر می رسد مشاوره و مددکاری اجتماعی به عنوان یک رکن اساسی در نظام آموزش وپرورش باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و از آنجایی که می تواند موجب ایجاد تعامل بین محیط مدرسه، خانه و خانواده ها و از سوی دیگر نقش واسطه بین محیط مدرسه و سایر محیط هایی که دانش آموزان در آنها حضور دارند را ایفا کند، می تواند بسیار موثر عمل کند. مددکاران اجتماعی به دلیل تخصصی که دارند و منابع اجتماعی را خوب می شناسند می توانند با خانواده ها و سایر محیط های اجتماعی ارتباط داشته باشند و به این ترتیب به نظام آموزش وپرورش در راستای تحقق و ارتقای برنامه های اجتماعی کمک کنند. اما، متاسفانه این تعامل در وزارت آموزش وپرورش دیده نشده است در حالی که، ایجاد این بستر در آموزش وپرورش می تواند در حوزه های اجتماعی بیشترین تاثیر را داشته و کمک شایانی به این حوزه ها بکند. البته، نباید از این نکته غافل شویم که همه نیازهای اجتماعی نیاز به آموزش و بازآموزی مستمر دارند و سه گروه یاد شده شامل، دانش آموزان، والدین آنها و اولیای مدرسه باید به طور مستمر از سوی نهادهای متولی که آموزش وپرورش یکی از آنهاست، تحت این آموزش ها قرار بگیرند. چراکه، مسائل اجتماعی در زمان متوقف نمی شود  از این رو آموزش ها هم باید مستمر باشد و هر سه گروه یادشده در رابطه با مسائل اجتماعی نوین در معرض آموزش قرار بگیرند تا ضمن اینکه به روز باشند، آمادگی برخورد و مقابله با پدیده های نوین اجتماعی را داشته و کمتر دچار آسیب شوند. از این رو از وزیر آموزش وپرورش و سایر مسئولان که در راس وزارت آموزش وپرورش قرار گرفته اند این انتظار می رود که انقلابی بنیادین، تاریخی و اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور به پا کنند که لازمه آن ایجاد واحدهای اجتماعی مددکاری در مدارس است. انجمن مددکاران ایران این آمادگی را دارد که تعدادی از مددکاران اجتماعی خود را به صورت پایلوت در تعدادی از مدارس کشور مستقر کند تا مسئولان آموزش وپرورش بعد از نظارت بر عملکرد آنها و ارزیابی نتایج کار در صورتی که فعالیت این گروه را مورد پذیرش قرار دادند، بتوانیم این موضوع را در آموزش وپرورش نهادینه کنیم چرا که، این خلأ در تک تک مدارس کشور حس می شود و منجر به بروز آسیب های اجتماعی بسیاری در  جامعه خواهد شد. البته این موضوع به منزله نفی خدمات مشاوره ای اهمیت وجود آن نیست اما، چیزی که باید به آن توجه شود این است که مددکاران اجتماعی قابلیت هایی دارند که می توانند به مدرسه، مدیران آن و گستره نظام آموزشی کمک کرده و تاثیرگذار باشد


 

    * رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان 1393/7/2

 

نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/07/2

پیامکی ازیک دوست برایم ارسال شده بود.چون زیبا بود در اینجا می آورم:

مومن معتقد می شود

معتقد مودب می شود

مودب متخلق می شود

متخلق سالک می شود

سالک عارف می شود

عارف طالب می شود

طالب عاشق می شود

عاشق زائر می شود

زائر سائل می شود

سائل در می زند

در را با سر می زند

کسی که با سر ، در می زند

خدا به او سر می زند.

منبع:پیامکی ازیک دوست .

 

نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/28

در میان پرده خون عشق را گلزارها

عاشقان را با جمال عشق بی چون کارها

عقل گوید شش جهت حدست و بیرون راه نیست

عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها

عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد

عشق دیده زان سوی بازار او بازارها

ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق

ترک منبرها بگفته برشده بر دارها

عاشقان دردکش را در درونه ذوق ها

عاقلان تیره دل را در درون انکارها

عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست

عشق گوید عقل را کاندر توست آن خارها

هین خمش کن خار هستی را ز پای دل بکن

تا ببینی در درون خویشتن گلزارها

شمس تبریزی تویی خورشید اندر ابر حرف

چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها

مولانا

 

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/26


 به یاد داشته  باش من نباید چیزى باشم  که تو می‌خواهى، من را خودم از  خودم ساخته‌ام. 

منى که من از خود  ساخته‌ام، آمال من است. 

تویى که تو از من  می‌سازى آرزوهایت  و یا کمبودهایت هستند.

 لیاقت انسان‌ها  کیفیت زندگى را تعیین می‌کند، نه  آرزوهایشان. و من متعهد نیستم که  چیزى باشم که تو  می‌خواهى. 

و تو هم می‌توانى  انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا  نه. ولى نمی‌توانى  انتخاب کنى که از من چه  می‌خواهى.

 می‌توانى دوستم  داشته باشى، همین گونه که هستم و  من هم. می‌توانى از من  متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من  هم.

 چرا که ما هر دو  انسانیم. این جهان مملو از  انسان‌هاست، پس این جهان  می‌تواند هر لحظه مالک احساسى  جدید باشد.

 تو نمی‌توانى برایم  به قضاوت بنشینى و حکمی‌صادر کنی  و من هم. قضاوت و صدور حکم بر  است.

 دوستانم مرا همین  گونه پیدا می‌کنند و  می‌ستایند. حسودان از من  متنفرند، ولى باز  می‌ستایند.

 دشمنانم کمر به  نابودیم بسته‌اند و همچنان  می‌ستایندم. 

چرا که من اگر قابل  ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت،  نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی  رقیبى.

 من قابل ستایشم و تو  هم. یادت باشد اگر چشمت  به این دست نوشته افتاد.

 به خاطر بیاورى که  آن‌هایى که هر روز می‌بینى و  مراوده می‌کنى ، همه انسان هستند و  داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى  متفاوت، اما همگى  جایزالخطا.

 نامت را انسانى  باهوش بگذار ، اگر انسان‌ها را از  پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى ،  و یادت باشد که این‌ها  رموز بهتر زیستن هستند

گاندی

نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/26

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع

دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است

چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت

خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد

خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست

همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم

خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی

که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

شعراز:حضرت حافظ


 

نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/23

دختری کوچک از مرغزاری می گذشت. پروانه ای را دید كه بر سر تیغی گرفتار شده. با احتیاط پروانه را آزاد کرد. پروانه چرخی زد، پرکشید و دور شد.

 پس از مدتی کوتاه، پروانه در جامه ی پری زیبایی در برابر دختر ظاهر شد و به او گفت: به سبب پاکدلی و مهربانی ات آرزویی را که در دل داری بر آورده می سازم. دخترک پس از کمی تامل پاسخ داد: من می خواهم شاد باشم. پری خم شد و در گوش دخترک چیزی زمزمه کرد و از دیده او نهان گشت.

 دخترک بزرگ  شد. در هیچ سرزمینی کسی به شادمانی او نبود. هربار کسی راز شادی اش را می پرسید با تبسمی شیرین بر لب می گفت: من به حرف پری زیبا گوش سپردم. زمانی که به کهنسالی رسید، همسایگان از بیم آنکه راز جادویی همراه او بمیرد، عاجزانه از او  خواستند آن رمز را به ایشان بگوید: به ما بگو پری به تو چه گفت؟ دخترک که زنی کهنسال و بسیار دوست داشتنی شده بود، لبخندی ساده بر لب آورد و  گفت: پری به من گفت همه انسانها با همه احساس امنیتی که به ظاهر دارند، به هم نیازمندند! « ما همه به هم نیازمندیم.»

ضمنا به یاد داشته باش كه شادترین مردم لزوما بهترین چیزها را ندارند، آنها فقط از چیزهایی که سر راهشان می آید بهترین استفاده را  می کنند.

منبع:یادداشتی ازیک دوست

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/22

عمران صلاحی:

 

فریاد نمی زنم

نزدیک تر می آیم

تا صدایم را بشنوی

نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/22

به نام خدای علیم

سخن پایانی دبیر علمی سومین كنفرانس مددكاری اجتماعی ایران

امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه

به حول قوه الهی سومین كنفرانس مددكاری اجتماعی  ایران با عنوان« امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه»  در تاریخ های 12 و 13 شهریور ماه 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد بر گزار شد.حضور مسئولین و نخبگان وكارشناسان اجتماعی از تمامی دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و بخش های غیر دولتی و پژوهشكده ها و نمایندگان  قوای مختلف كشور و حضور و همكاری كم نظیر  رسانه ها و .... نشان داد كه مدیران و متخصصین حوزه اجتماعی  به اجماع در این زمینه رسیدند  كه توجه به امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه بیش از پیش مهم و ضروری است.

برگزاری چنین همایش با شكوهی در یك منطقه دور از مركز كشور و حتی استان خراسان رضوی و مشاركت كم نظیر نخبگان اجتماعی گویای توانایی دانشگاه آزاد اسلامی و بطور كلی شهرستان گناباد و اعتماد حوزه اجتماعی كشور به این دانشگاه و انجمن مددكاران اجتماعی ایران به عنوان بخش های غیر دولتی می باشد .

لذا بر خود فرض می دانم بر حسب وظیفه و به مصداق« من لم یشكر المخلوق، لم یشكر الخالق» از همه دست اندركاران اجرایی كنفرانس بویژه جناب آقای مهندس صفایی فرماندار، حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا صادقی امام جمعه محترم ،جناب آقای دكتر رجایی نماینده محترم مردم شریف گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، رییس محترم دانشگاه آزاد اسلامی گناباد جناب آقای دكتر مجتبوی ، معاونین،  مدیران،كارشناسان و همكاران صدیق و زحمتكش دانشگاه در تمام حوزه ها، رییس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار گناباد،مسئولین كلیه ادارات گناباد كه همكاری بسیار خوبی داشتند، دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاه، اصحاب رسانه، رییس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار كاخك، هیئت مدیره و اعضای محترم انجمن مددكاران اجتماعی ایران، مدیران و كارشناسان ستادی و استانی دستگاه های همكار،..استاد فرهیخته دكتر محمد رضا واعظ مهدی مشاور محترم اجتماعی و فرهنگی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، استاد ارجمندم جناب آقای پرویز زارعی مدیركل محترم دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سركار خانم محترم رمضانلو... سپاسگزاری نمایم.

سپاس ویژه من از جناب آقای دكتر همایون هاشمی رییس محترم سازمان بهزیستی كشور است كه در جهت تقویت بخش علمی كنفرانس از هیچ كوششی دریغ نكردند گر چه به دلیل بیماری مادر محترم شان امكان حضور در كنفرانس میسر نشد.

 سپاس دیگر من از مسئولین كمیته های تخصصی و اعضای كمیته علمی و مشاركت كنندگان علمی كه با ارسال مقاله وایراد سخنرانی بر غنای علمی كنفرانس افزودن، می باشد كه خاضعانه در برابر علم  و دانش وتواضع شان سر تعظیم فرود می آورم:

بر فقیری و تهی دستی من طعنه مزن

ای كه داری به جهان ثروت و زر بیش از من

سر تعظیم فرود پیش كسی می آرم

كه بود در ره دانش قدمی بیش از من

مجددا از همه اساتید و فرهیختگانی كه مقاله ارسال كردند و به دلیل محدودیت زمانی امكان ارائه مقاله بصورت حضوری فراهم نشد، عذرخواهی می كنم.

در پایان لازم می دانم از دو برادر و استاد بزرگوار كه در طول این 9 سال آشنایی به بهانه برگزاری كنفرانس های مددكاری اجتماعی ایران درس های زیادی از آنها آموختم جناب آقای دكتر سید سعید حسینی و جناب آقای مجتبی حسین نژاد  و خانواده های محترم شان سپاس  ویژه داشته باشم.گذشت، صبوری، پیگیری، مسئولیت پذیری و تدبیر و ....ایشان ستودنی است.همیشه همكاری با آنان و دانشگاه آزاداسلامی گناباد  را یك افتخار برای خود می دانم.

امیدوارم در آینده هر یك از محور های سی گانه كنفرانس در كنفرانس های مستقل مورد كنكاش بیشتر قرار گیرد و پایان نامه های دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی بویژه در سطح تحصیلات تكمیلی و اولویت های پژوهشی مراجع ذیربط، و وحتی ایجاد رشته های جدید دانشگاهی در زمینه این محور ها(در مواردی كه در كشورخلاء وجود دارد)  انتخاب شود.بدون شك فقر دانش در حوزه سیاستگذاری اجتماعی دردآور است كه این گونه كنفرانس ها،پژوهش ها و ... می تواند بستری برای تولید دانش وانتقال تجارب در زمینه سیاستگذاری های اجتماعی باشد.

توفیق، عزت و سربلندی همه شما عزیزان را از خداوند منان مسئلت دارم.

                                                                  ین مددكار اجتماعی

                                                                       سید  حسن موسوی چلك

                                                                   رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران

                                                                            و دبیر علمی كنفرانس

                                              گناباد-13 شهریور ماه 1393

E-mail:hmch47@Yahoo.com                                                    

 

نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/18

در آستانه ولادت با سعادت امام هشتم حضرت رضا(ع) هستیم.فرصت را مغتنم می شمارم تا ضمن تبریك این ایام، چند حدیث/روایت از این امام همام را برای دل خودم بنویسم: 

 نهان دارنده ی نیک هفتاد برابر حسنه دارد.فاش سازنده ی کار بد خوار گردد٬نهان دارنده ی کار بد آمرزیده گردد.( منبع : وسائل الشیعه)

کسی که صله رحم می کند و از عمرش سه سال باقی مانده خداوند سی سال می گرداند٬ خداوند آنچه خواهدانجام می دهد.(منبع : اصول کافی(ج٢ص١۵٠)

 دوست را با فروتنی٬ دشمن را با احتیط و عموم مردم را با خوش رویی همراهی و معاشرت کن.(منبع : البحار ٧8/356)

راوی گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم که می فرماید : مؤمن٬ مؤمن نیست مگر آنکه سه خصلت در او باشد: رازپوشی٬ مدارا با مردم٬ و شکیبایی در سختی و گرفتاری.(منبع : وسائل الشیعه 15/193)

بدانید که پس از ایمان به خدا و پذیرش حقوق اولیای او از آل محمد (ع)، هیچ عملی شکرآمیز نزد خداوند متعال محبوب تر از یاری رسانی در امور دنیوی برادران مؤمنتان نیست، چه اینکه دنیا برای آنان راهی به سوی بهشت پروردگارشان است. بی شک آن که چنین کند از خاصّان درگاه خداوند تبارک و تعالی می باشد.(مبع : البحار 78/255)                                             

حضرت امام رضا علیه السلام فرموده است: از لذایذ دنیوی نصیبی برای کامیابی خویش قرار دهید وتمنیات دل را از راههای مشروع برآورید ، مراقبت کنید در این کار بمردانگی وشرافتتان آسیب نرسد ودچار اسراف وتندروی نشوید . تفریح وسرگرمیهای لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری میکند وبا کمک آن بهتر به امور دنیای خویش موفق خواهید شد.(منبع:بحار17،صفحه208)

حضرت رضا (ع) فرموده: نصف عقل آدمی اظهار دوستی ومحبت به عموم مردم است.(منبع:وسائل3،صفحه207).

التماس دعا

 

 

نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/15

درخواست رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

اعتبارات حوزه اجتماعی در بودجه سال ۹۴ افزایش پیدا کند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از دولت یازدهم درخواست کرد در لایحه بودجه ۹۴ اعتبارات قابل قبولی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی اختصاص دهد.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، سید حسن موسوی چلک در اختتامیه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی با عنوان امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه در شهرستان گناباد برگزار شد اظهار داشت: به زودی جمع‌بندی این کنفرانس و مددکاری اجتماعی پس از ویرایش در اختیار کارشناسان و مسئولان قرار داده می‌شود.

وی تصریح کرد: نتایج کنفرانس به چند طریق از جمله سی‌دی، مقالات تهیه خواهد شد و این در حالی است که ویرایش‌ مورد نظر تا یکماه آینده انجام خواهد گرفت.

چلک با تاکید بر اینکه نسخه مکتوبی نیز به صورت محدود در اختیار مسئولان قرار خواهد گرفت گفت: امیدواریم دولت  یازدهم نیز به نتایج این کنفرانس را در تدوین برنامه ششم توسعه استفاده کند.

دبیر علمی کنفرانس مددکاری اجتماعی ادامه داد:‌ قبل از برگزاری کنفرانس جلساتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری گذاشته شده است که آنها اذعان داشتند که از نتایج این کنفرانس استفاده علمی خواهند برد.

چلک با تاکید بر اینکه این نخستین باری است که بخش غیر دولتی در حوزه سیاستگذاری کلان ورود پیدا کرده است گفت: در برگزاری این کنفرانس 400 نفر از نخبگان و کارشناسان اجتماعی همکاری داشتند و انتظار می‌رود که دولت محترم نیز از نتایج این کنفرانس استفاده کامل را ببرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پایان گفت: امیدواریم دولت یازدهم در تدوین لایحه بودجه 94 نیز اعتبارات را در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی اختصاص دهد و از تمام ظرفیت کارشناسان در این زمینه استفاده کند.

انتهای پیام/خبرگزاری فارس/13/6/1393

 

نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/15


رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه نباید در تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه اجتماعی نگاه سیاسی و امنیتی داشت، گفت: وضعیت اجتماعی کنونی کشور نگران کننده است.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، سید حسن موسوی چلک در سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران با عنوان« امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه» در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برگزار شد اظهارداشت: مقدمات برگزاری این کنفرانس در سال 90 فراهم شده بود و امروز شاهد برگزاری این کنفرانس هستیم.

وی تصریح کرد: ما هم اکنون با یک حوزه اجتماعی بسیار بیمار رو به رو هستیم که باید اقداماتی برای بهبود آن صورت گیرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نگاه سیاسی و امنیتی به حوزه های اجتماعی را آسیب جدی برای این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: باید نگاه های سیاسی و امنیتی در حوزه های اجتماعی به حداقل رسد تا بتوانیم آن طور که باید نسبت به اجرای برنامه توسعه کشور اقدام کنیم.

موسوی چلک ادامه داد: اگر در امور اجتماعی تدبیر درستی صورت نگیرد امنیت اجتماعی کشور با خطر مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه « چنانچه برنامه ششم توسعه نیز با نگاه سیاسی و امنیتی تدوین شود باید عطایش را به لقایش بخشیم»، گفت: باید برنامه ششم توسعه را بدون دیدگاه های سیاسی و امنیتی تدوین کرد تا نتیجه آن مطلوب تر از نتایج برنامه پنجم توسعه باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: الزاماً همه مدیران دولتی عقل کل حوزه اجتماعی نیستند و نباید بهره برداری سیاسی در حوزه اجتماعی در برنامه ششم شود.

موسوی چلک گفت: برای برگزاری سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی با عنوان « امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه»، اکثر سازمان های اجتماعی همکاری و تعامل داشته و از آن جمله می توان به سازمان هایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت آموزش و پرورش، قوه قضائیه و شهرداری تهران اشاره کرد.

انتهای پیام/خبرگراری فارس/12/6/1393

-

 

نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/15

انجمن مددکاری اجتماعی ایران غیرسیاسی و تخصصی است

به گزارش خبرگزاری فارس از گناباد، سید حسن موسوی‌چلک صبح امروز در کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران اظهار کرد: امروز توفیق شده به بهانه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی با موضوعی که تاکنون در کشور نسبت به آن غفلت شده یعنی امور اجتماعی گردهم آییم و با تعامل با فرهیختگان و دست‌اندرکاران این موضوع مشکلات پیش رو این حوزه را برطرف کنیم.

دبیر علمی کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران افزود: تغییر برنامه پنجم امکانپذیر نبوده ولی برنامه ششم پیش روست و ما با یک حوزه اجتماعی بسیار بیمار که نگران آن هستیم مواجهیم که البته ناامید نیستیم و سعی می‌کنیم مشکلات را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه تاریخ اجتماعی ایران مرهون تدبیر اعضای مددکاری اجتماعی است، گفت: انجمن مددکاری اجتماعی غیرسیاسی و تخصصی است.

موسوی‌چلک خاطرنشان کرد: سعی داریم تا نگاه سیاسی امنیتی را از حوزه اجتماعی بردارییم که در این راستا دو برنامه توسعه را اجرا کرده‌ایم.

دبیر علمی کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: ما اینجا جمع شده‌ایم تا یک چیز بگوییم و آن هم این است که اگر در امور اجتماعی تدبیر نکنیم امنیت اجتماعی ما تهدید می‌شود.

وی عنوان کرد: اگر برنامه ششم مشابه برنامه پنجم باشد باید عطایش را به لقایش بخشید و نباید امور اجتماعی را در برنامه ششم با دید سیاسی دید و بهره‌برداری سیاسی از آن کرد.

موسوی‌چلک افزود: در حال حاضر وضعیت اجتماعی ما نگران کننده است و در این راستا با برگزاری این کنفرانس ۳۰ محور را مشخص کرده‌ایم که افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه اجتماعی در ارتباط با آن سخنرانی می‌کنند، همچنین کمیته‌هایی را تشکیل داده‌یم.

منبع:خبرگزاری فارس/12/6/1393

نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1393/06/14


( کل صفحات : 70 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی